زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سایه

هنوز عشق تو امید بخش جان من است #مهدیه

هم آشیان ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki هوشنگ ابتهاج (سایه) هنوز عشق تو امید بخش جان من است خوشا غمی كه ازو شادی جهان من است چه شكر گویمت ای هستی یگانهء عشق كه سوز سینهء خورشید در زبان من است اگر چه فرصت عمرم ز دستبیشتر

دسته بندی درختی