زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_دل_شده_کانون_صفا

ای گل گلزارصفا،شه اقلیم وفا،نورچشم عرفا #مهدیه #رمضانی_ذوالفنون

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دل_شده_کانون_صفا مشابه . محمد رضارمضانی (ذوالفنون) . . . ای گل گلزارصفا،شه اقلیم وفا،نورچشم عرفا مه ایوان عشق قوت قلب ضعفا،گهرکنزخفا،آدی امراضه شفا اوزی درمان عشق حجتبیشتر

دسته بندی درختی