زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_زینبون_گلدی_پریشان

زینبون گلدی پریشان یابن زهرایابن زهرا #اربعین #مصیبی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبون_گلدی_پریشان با صدای جمال یاوری . محمد علی مصیبی تبریزی . زینبون گلدی پریشان یابن زهرایابن زهرا بوگوزل قبریوه قربان یابن زهرایابن زهرا . . باجیوام گلدیم ائدم منبیشتر

دسته بندی درختی