زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_شد_خزان

شد خزان در جوانی بهارم #جوادیه #لاادری

زبانحال حضرت امام جواد علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . شاعر ؟؟؟ . شد خزان در جوانی بهارم همدمی غیر از اشکم ندارم . ظلمِ کافر آتشم زد زهر همسر آتشم زد لیکن از اینها فزونتر داغ مادر آتشم زد . منبیشتر

دسته بندی درختی