زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_کوفیان_گور_نجه_یاندوردی_منی

ای وفا و شرفون کانی ننه #فاطمیه #محمدی_ناعم

در فراق مادر     محمدی (ناعم) ای وفا و شرفون کانی ننه یاندیران قلبیمی هجرانی ننه باخورام بوش یرووه اودلانورام دردیمون یوخ داخی درمانی ننه یوخدی هجرانه دوزوم سینه ده چوخدی سوزوم ننه سیزلیق غمی بیر غمدی ننهبیشتر

ای ابوالفضلیم ایا کنز وفا #حیدریه #مبکی_تبریزی

وصیت حضرت علی (ع) به حضرت ابوالفضل (ع) مرحوم محمد شیخ زادگان (مبکی تبریزی) ای ابوالفضلیم ایا کنز وفا جان سنون جان بو حسینون آغلاما جگریم پاره سی سن دردیمین چاره سی سن مشکله سالما بو مشکل آچانی خون دل اشگ غمیله قاتانیبیشتر

دسته بندی درختی