زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:شب_عاشورا_محمودخان_ملک_الشعرا

آه از دمی که با غم دل شهریار دین #شب_عاشورا_محمودخان_ملک_الشعرا

شب عاشورا .. .. .. مرحوم محمود خان ملک الشعراء .. .. .. آه از دمیکه با غم دل شهریار دین گفتا بخواهر از ره مهر و وفا چنین .. ای خواهر از برت چو بفردا جدا شوم در خون خویش غرقه بدشت بلا شوم .. چون گل مکن زدوری من چاک پیرهنبیشتر

دسته بندی درختی