زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عباسیه_اخگر_مراغه_ای

من ابوالفضلم سخاوتده کرم دریاسیم #عباسیه_اخگر_مراغه_ای

کرم دریاسی .. .. محمد اصغروند (اخگر مراغه ای) .. .. من ابوالفضلم سخاوتده کرم دریاسیم قانلی بیر معراج عشقین لیلة الاسراسیم .. اولین عاشق حسینه زینب اولدی دهریده گوردولر اوندان صورا من عاشق شیداسیم .. زینب عاشقدور حسینهبیشتر

دسته بندی درختی