زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عباسیه_منتظری

خداحافظ خسته همسفریم یار خونجگریم تک قالان سلطان #عباسیه_منتظری

وداع جانسوز تنها امید حرم .. .. #سبک_شبانگاهان .. .. منتظری شریف آباد .. .. .. خداحافظ خسته همسفریم یار خونجگریم تک قالان سلطان خداحافظ خلقتون هدفی عزّتون صدفی عشقیمه عنوان خداحافظ جسمه جان قارداش خداحافظ مهربان قارداشبیشتر

دسته بندی درختی