زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_آن_صبح_صادق_آن_شب_قدر

دسته بندی درختی