زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_بر_عالم_هستی_امیر_است

دسته بندی درختی