زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عمه_دل_ترابیدن_ظلم_الی_گوهر_آختارور

دسته بندی درختی