زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عم_اوغلی_جلوه_لنوب_مه_یوزونده_جلوه_نور

عم اوغلی جلوه لنوب مه یوزونده جلوۀ نور #راه_شام #ذهنی_زاده

راه شام زبانحال نوعروس . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . . مرحوم ذهنی زاده تبریزی . عم اوغلی جلوه لنوب مه یوزونده جلوۀ نور کلیم عشقه تجلی ایدر تجلی طور . جدانی نخلۀ طور ایلیوب یوزون نوری دوشنده زلفون ایدر لفظ لنبیشتر

دسته بندی درختی