زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غمکش_زبدةالاشعار

الهی شرمسارم روسیاهم #مناجات_غمکش

مناجات مرحوم غمکش الهی شرمسارم روسیاهم درِ درگاه تو هر لحظه باز است ندارم غیر تو در دل پناهی به هر درمانده لطفت چاره ساز است هر آنکه سوی تو آمد در عالم یقین دارم خدایا بی نیاز است بنازم عشق ناب بی ریا را چنان همراه بابیشتر

خداوندا پناه بی پناهان #مناجات_غمکش

راز و نیاز مرحوم حاج عبداله رضایی«غمکش» خداوندا پناه بی پناهان عنایت کن برای دردمندان الهی خالق ارض و سمائی به بخشا عاصیان را حیّ منّان در این عالم کسی جز تو ندارم فقط ذکرم شده یا ربّ و رحمان جهان گردیده ظلمت زین ستمهابیشتر

دسته بندی درختی