زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غم_زهراده_ئورک_قاندی_عزا_گونلریدی

غم زهراده ئورک قاندی عزا گونلریدی #فاطمیه #رسول_بابایی

ایام #فاطمیه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #رسول_بابایی . غم زهراده ئورک قاندی عزا گونلریدی شیعه لرگورنه پریشاندی عزا گونلریدی . زینب اوخشور حسنین ناله ائدورمنزلده غم زهراده نواخواندی عزا گونلردی . کیمدیبیشتر

دسته بندی درختی