زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غم_گتدی_قارداش_قلبیمی_درده_بو_یرده

دسته بندی درختی