زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مجلس_عزای_حسین

خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین #پندیات #لاادری

((بو یئر بزم شرفدور بی شرفلر قویمیون گلسین)) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . لاادری . خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین رَزان گلزاره جغد نغمه خوانی قویمیون گلسین حسینون بزمینه اهل ریانی قویمیون گلسین او بزمهبیشتر

دسته بندی درختی