زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محبس_غمده_ای_خدا_من_نقدر_باخوم_یولا

دسته بندی درختی