زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محبوب_خدا_عالم_معناده_منم_من

دسته بندی درختی