زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرتضی_پاشایی

وئروب مساجده رونق بُکاسی زهرانون #فاطمیه #مرتضی_پاشایی

ایام فاطمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج مرتضی پاشایی . وئروب مساجده رونق بُکاسی زهرانون ائدوبدی دشمنی رُسوا نواسی زهرانون . چراغ خانه ی وحیی خموش ائدنمزلر جهانه جلوه وئروبدی ضیاسی زهرانون . دئمه دوبارهبیشتر

دسته بندی درختی