زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مسلمیه_سیفی_اردبیلی

کوفیان دینوزی ویردوز یله شیطان اوسته #مسلمیه_سیفی_اردبیلی

رجزخوانی و جنگ مسلم ابن عقیل وشهادت او #گریز به #تنور_خولی .. .. سیفی اردبیلی .. .. کوفیان دینوزی ویردوز یله شیطان اوسته قالمادوز اوز دیدیگوز وعده و پیمان اوسته چکدوز عشق زریلن اسلحه مهمان اوسته منده مین جان اولا مینبیشتر

دسته بندی درختی