زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مظهر_صدق_و_صفا_بودی_رحیم

مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم #دکتررحیم_نیکبخت #دکتراحد_پیشگر

در وصف و فقدان مرحوم دکتر رحیم نیکبخت . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر احد پیشگر . مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم ! معدن جود و سخا بودی ، رحیم ! فکر و ذکرت خدمت مخلوق و بس دردمندان را دوا بودی ، رحیم ! عاشق مولابیشتر

دسته بندی درختی