زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_بی_مایه_که_باشم_که_خریدار_تو_باشم

دسته بندی درختی