زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_سنه_ای_غملی_محبس_میهمانم_نچه_ساعت

دسته بندی درختی