زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مگو_که_ذات_خداوند_عین_ذات_علیست

دسته بندی درختی