زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_روز_ازلدن_بودی_پیمانیم_الهی

دسته بندی درختی