زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چون_شاه_تشنه_لب_ایلدی_عزم_رزمگاه

دسته بندی درختی