زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گلم_پرپر_شد_و_بوی_گلاب_آید_ز_خاک_او

دسته بندی درختی