زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:گییوبدور_قره_جامه

گییوبدور قره جامه علینون قیزى زینب #سیدبشیرحسینی_میانجی

کوچ از کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سید بشیر حسینی میانجی . گییوبدور قره جامه علینون قیزى زینب گئدور کوفه و شامه علینون قیزى زینب . رئوس شهدانى عدو تندن آییردى گل و غنچه درَنلر گولى دندن آییردی عنادیلىبیشتر

دسته بندی درختی