زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتدی_بو_گون_مشامیمه_بوی_خوش_محمدی

یتدی بوگون مشامیمه بوی خوش محمدی #حسنیه #ابراهیم_پور_خویی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام … محمد حسین ابراهیم پور خوئی … یتدی بوگون مشامیمه بوی خوش محمدی آچدی جهانه دیده سین نوگل باغ سرمدی فاطمه نین گولوب یوزی گلدی عزیز ارشدی مژده گلوبدی زینت و زیوربیشتر

دسته بندی درختی