زبدةالاشعار

موضوع:ذاکر زنجانی

گر چه قلبی قان ائدر سلطان محشر روضه سی #کاظمیه_ذاکر_زنجانی

شهادت حضرت امام موسی بن جعفر (ع) . . ذاکر زنجانی . . گرچه قلبی قان ائدر سلطان محشر روضه سی شیعه نی قان آغلادار موسی بن جعفر روضه سی . قلبیمه شعله ورار هر لحظه هجران صحبتی شیعه نین حالین پوزار اوضاع زندان صحبتی . فاطمهبیشتر

دسته بندی درختی