زبدةالاشعار

موضوع:سید ابوالقاسم نباتی

ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر #ایله_مستم_نباتی

#ایله_مستم از «سید ابوالقاسم #نباتی »-« #ملامحمدفضولی »-« #دخیل ( #قتلگاه ) »-« #شاکی_قفقازی ( #قتلگاه ) » . سید ابوالقاسم نباتی . ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر! گول ندیر، بولبول ندیر، سونبول ندیر، صحرابیشتر

دسته بندی درختی