زبدةالاشعار

موضوع:شیخ کریم موذن زاده

حسین کچن گجه نی هاردا منزل ایلموسن #کوفه_کریم_موذن

ورود کوفه . . . مرحوم شیخ کریم مؤذن اردبیلی . . حسین کچن گجه نی هاردا منزل ایلموسن او گل جمالوی آلودۀ کول ایلموسن . محاسینون بلشوب کوللره باجون ئولسون وفالی زینبه بیر عمده نسگل ایلموسن . کلام حقّی دیورسن یارالی لبلریلهبیشتر

دسته بندی درختی