زبدةالاشعار

موضوع:قائمی

قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی #حسینیه_قائمی

راز و نیاز حضرت امام حسین (ع ) در مصرع شهادت .. .. قائمى .. .. قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی امتی دلدن دعا ایلور نماز اوستونده دی .. .. دل آچوب درگاه حقه عرض حاجات ایلوری قانلو قوم اوسته خدائیله مناجات ایلوریبیشتر

دسته بندی درختی