زبدةالاشعار

موضوع:مجمر تبریزی

خوش گلموسن خرابیه ای مهربان بابا #حضرت_رقیه_مجمر_تبریزی

زبانحال حضرت رقیه (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم مجمر تبریزی . خوش گلموسن خرابیه ای مهربان بابا من بیکس و فلک زدیه میهمان بابا . مدتدی سالموسان منی گوزدن ندندی سن باغریم اولوب خرابه ده چون لخته قانبیشتر