زبدةالاشعار

موضوع:مجمر تبریزی

خوش گلموسن خرابیه ای مهربان بابا #حضرت_رقیه_مجمر_تبریزی

زبانحال حضرت رقیه (س) . . مرحوم مجمر تبریزی . . خوش گلموسن خرابیه ای مهربان بابا من بیکس و فلک زدیه میهمان بابا . مدتدی سالموسان منی گوزدن ندندی سن باغریم اولوب خرابه ده چون لخته قان بابا . سن سالموسان یادیوه واربیشتر

دسته بندی درختی