زبدةالاشعار

موضوع:محمود رشیدی

عشقدن جوشه گلن قاندور دییر یافاطمه #فاطمیه_محمود_رشیدی

جوشه گلن قان . . حاج محمود رشیدی . . عشقیدن جوشه گلن قاندور دییَر یافاطمه عاقل و فرزانه انساندور دییَر یافاطمه . . ذاتی پاکیزه مسلماندور دییَر یافاطمه صاحب تقوا و ایماندور دییَر یافاطمه بنده ی ممتاز سبحاندور دییَربیشتر

فاطمه در غم تو گر نخورم غم چه کنم #فاطمیه_محمود_رشیدی

چه کنم . حاج محمود رشیدی . فاطمه،درغم توگرنخورم غم چه کنم سینه راچاک وسرشک اَرنکنم یَم چه کنم ، ازدلِ میرعرب ، سلبِ توان کردی تو هردوعینم نکنم چشمه ی زمزم چه کنم ، ازکجا گل چوتو جویم گلِ باغ نَبَوی که بُوَدچون تومرابیشتر

دسته بندی درختی