زبدةالاشعار

موضوع:ناظم آقا تبریزی

باشون على بو نیزده توز بوریوب غباری وار #راه_شام_ناظم_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه به سر برادرش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن . مرحوم ناظم آقا تبریزی . باشون على بو نیزده توز بوریوب غباری وار ایله نظر سکینیه گور نجه روزگاری وار . . خیلی عجببیشتر

دسته بندی درختی