زبدةالاشعار

موضوع:سوم خرداد

تاریخ جوموب حیرته حرّیّتیمیزدن #3خرداد #علی_شهودی

حبّ الوطن من الایمان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی شهودی . تاریخ جوموب حیرته حرّیّتیمیزدن ملّتلر آلیر درس وفا ملتیمیزدن . ذلّت لباسین گئیمه میشیک گئیمریگ اصلا عزت یاغیر عالمده بیزیم قامتیمیزدن . حبّ الوطنیبیشتر

شهر خرمشهری آزاد ایلدی رزمنده لر #3خرداد #ستار_رزاقی

آزادی خرمشهر .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki   . رزاقی تبریزی . شهر خرمشهری آزاد ایلدی رزمنده لر ملت ایرانی دلشاد ایلدی رزمنده لر . . امر رهبردن اطاعت ایلیوبلر جان بکف شوقیله میدان جنگه اوز قویوبلار صف به صفبیشتر

بسی خوانده ای وصف گندآوران #3خرداد #ادیب_برومند

آزادی خرمشهر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عبدالعلی ادیب برومند . بسی خوانده ای وصف گندآوران که بردند گوی از سر سروران . به پیکار دشمن فشردند پای تبه ساخته دستبرد سران . کنون بشنو از فتح خونینه شهر که یکبیشتر

دسته بندی درختی