زبدةالاشعار

مستی شب رفت و روز آمد پدید #کوچ_شام #منصور_تهرانی

کوچ از شام
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم منصور تهرانی
.
مستی شب رفت و روز آمد پدید
خود از آن مستی به هوش آمد یزید
.
دید بگذشته است کار از کار او
خفته دیگر اختر بیدار او
.
می طپید بر خویش جانِ تیره اش
ننگ بر پا کرده نفس خیره اش
.
خواست تا درمان کند دردِ درون
تا شود راحت از آن رنجِ فزون
.
روی خود را جانب بیمار کرد
بر خطای خویشتن اقرار کرد
.
پیش آن شاهنشه مُلک وجود
پس زبان معذرت خواهی گشود
.
لعنت حق گفت بِن مرجانه را
وان ز رسم راه حق بیگانه را
.
وان دگر بِن سعد مِیشوم دَغل
که هم از بیداد او شد این عمل
.
ریخت از کین خون پاک شاه را
منخسف از خون نمود آن ماه را
.
من نبودم راضی ای شه اینچنین
تا که خون پاک او ریزد زمین
.
هر چه امر توست اینک آن کنم
گر قصوری رفته من جبران کنم
.
هر چه فرمایی به جان دارم قبول
تا نباشد خاطرت از من ملول
.
گفت شه کای جمله گفتارت دروغ
وی ز ایمان نَبُودَت دل فروغ
.
تا به چند و کی کنی تلبیس و کِید؟
هان بنه این دام را بر عمرو و زید
.
راستی کن تا که گردی رستگار
راستی از تو ظفر از کردگار
.
راستی کن پیشۀ خود در حیات
تا که از هر درد یابی نجات
.
از بیان آتشین شه یزید
از ندامت دست بر دندان گزید
.
گفت با ما هر چه کردی ظلم و کین
از ازل بوده است تقدیر این چنین
.
دِه اجازه تا که اکنون این سپاه
باز گرداند برِ ما رأس شاه
.
وان زر و زیور که یغما برده اند
باز گردانند کز ما برده اند
.
مطلب دیگر اجازت دِه به ما
بهر شه سازیم آهنگ عزا
.
عندلیبان گلستان بتول
جملگی باشند پژمان و ملول
.
دور زینب حلقۀ ماتم زنند
ز اشک خونین بر جگر مرهم زنند
.
کاین یتیمان جملگی فرسوده اند
پا برهنه بسکه ره پیموده اند
.
جملگی داغ برادر دیده اند
بس شماتت از خسان بشنیده اند
.
تا نماید جامۀ نیلی به بر
مادر دلخسته از داغ پسر
.
زخم دلها چون پذیرد التیام
بازگردانیدمان از شهر شام
.
از طریق کربلا گردند باز
پرده پوشان حریم عزّ و ناز
.
تا از آنجا رو سوی یثرب کنیم
سیر مشرق را به آن مغرب کنیم
.
یثرب آمد مشرق امّید ما
کربلا شد مغرب خورشید ما
.
اندر آنجا از جفای کوفیان
پیش شه سازیم یک یک را بیان
.
دید جز این چون ندارد هیچ راه
کرد اجابت آنچه را فرمود شاه
.
سنگدل «منصوریا» بیدار شو
مستی از سر کن بدَر هوشیار شو
.
عمر تو طی گشت در جرم و گناه
روسیاهی روسیاهی روسیاه
.
.
#کوچ_شام #منصور_تهرانی
#مستی_شب_رفت_و_روز_آمد_پدید
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

این متن را هم بخوانید:  بر سر قبر تو زهرا جان پریشان آمدم #فاطمیه #تقایی_اردبیلی

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی