زبدةالاشعار

موضوع:صدیف بختیاری

دوتوبدی آینه قلبیمی غبار ئولورم #حضرت_رقیه_صدیف_بختیاری

حالات حضرت رقیه (س) . . مرحوم حاج صدیف بختیاری . . دوتوبدی آینۀ قلبیمی غبار ئولورم اجل گلوب ایدورم حقه جان نثار ئولورم خرابه ده قوری یرده علیل و خوار ئولورم اسیر و خسته قولوم بسته دلفکار ئولورم گوزوم قالوب قاپیدا عمّهبیشتر

سروش عالم غیبی ایدوب الهام روحانی #اصغریه_صدیف_بختیاری

حالات حضرت علی اصغر (ع) . . . مرحوم حاج صدیف بختیاری اردبیلی . . سروش عالم غیبی ایدوب الهام روحانی مخاطب قیلدی روحی سویلدی ای جسمه زندانی نه قدری بستر غفلتده ایتدون خواب طولانی اویان آچ گوزلرون یاتما چخوب سیر ایت بوبیشتر

دسته بندی درختی