زبدةالاشعار

موضوع:ظهیر تبریزی

جهان شد چو خلد برین با صفا #رضویه_ظهیر

در شأن حضرت امام رضا . . . ظهیر . . جهان شد چو خلد برین با صفا منور ز نور جمال خدا ثرا تا ثریا مزین شده ز یمن وجود امام رضا . . شمیم بهشت آمد از هر طرف شده درّ و گوهر برون از صدف همی گویم از خلقت ما خلق امام رضا بوده حقبیشتر

دسته بندی درختی