زبدةالاشعار

موضوع:01 مجلس ولید

دگیشدی رنگینی دورینده چرخ زنگاری #خروج_مدینه_خوندل_تبریزی

حالات هجرت امام حسین (ع) از مدینه #مجلس_ولید از مدینه تا کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل تبریزی . دگیشدی رنگینی دورینده چرخ زنگاری عمل معاوییه جایگاه ایدوب ناری . یزید ایستدی تثبیت ایده حکومتینیبیشتر

دسته بندی درختی