زبدةالاشعار

موضوع:حاجب بروجردی

تا توانی ای دل از وضع جهان بنما کنار #اصغریه_حاجب_بروجردی

پندیات درشهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا حاجب بروجردی . تا توانی ای دل از وضع جهان بنما کنار کاین عجوز دهر هر دم فتنه ای آرد بکار . چون عروسان خویش را در جلوه می دارد ولی کینهبیشتر

دلا نبود ثباتی پایۀ این چرخ کیهان را #عباسیه_حاجب_بروجردی

در پندیات و گریز به مصیبت حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا حاجب بروجردی . دلا نبود ثباتی پایۀ این چرخ کیهان را چو خوش بگرفته ای سخت این بنای سست بنیان را . از این سودای بی سود جهانبیشتر

یا حسین ای جان فدای نام غم افزای تو #حسینیه_حاجب_بروجردی

یا حسین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا حاجب بروجردی . یا حسین ای جان فدای نام غم افزای تو کرده ما را دلکباب اندوه جان فرسای تو . چون به راه حق برای شیعیان سر داده ای ای سر ما شیعیان قربان خاک پای توبیشتر

دسته بندی درختی