زبدةالاشعار

موضوع:رضا غلامپور(دلپاک)

ای الفتی مشتق هامی الطاف خدادن #رضویه_دلپاک

در مدح و شهادت امام رضا (ع) گریز به #غارت_خیام .. .. رضا غلامپور (دلپاک) .. .. ای الفتی مشتق هامی الطاف خدادن وی کشف اولونان خصلتی اسرار عطادن .. .. ای جمله حریمونده ملائک سنه مرئوس سنله نه صفا بخشیدی وی آیت حق طوس هربیشتر

ای محنتیمه نسگیلی مد نظر اصغر #اصغریه_دلپاک

زبانحال حضرت رباب (س) در فراق فرزند .. .. رضا غلامپور (دلپاک) .. .. ای محنتیمه نسگیلی مد نظر اصغر سنسیز اولوب آیینۀ قلبیم کدر اصغر .. .. چون نالم اولوب آه جگر سوزه حواله واقفدی بو علت اورگیم داغینه لاله گورسن که دوتوببیشتر

دسته بندی درختی